Privacyverklaring

EFM Voeding en Advies, gevestigd aan Herculesweg 17 – 1121 CE Landsmeer, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E.F.M. Dobber-Bouwhuis, Herculesweg 17 – 1121 CE Landsmeer, tel.nr. +31 (0) 6 237 888 05
E.F.M. Dobber-Bouwhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van EFM Voeding en Advies. Zij is te
bereiken via: info@efmvoedingenadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
EFM Voeding en Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website van EFM Voeding en Advies heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat EFM
Voeding en Advies zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een
minderjarige, neem dan contact op via info@efmvoedingenadvies.nl, dan wordt deze informatie
verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EFM Voeding en Advies verwerkt de volgende (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens van u voor
de volgende doelen:
– Biometrische gegevens
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen
voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
EFM Voeding en Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van EFM Voeding en Advies) tussen zit. Er zijn
geen gevolgen voor betrokkene.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EFM Voeding en Advies bewaart uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar -ingaande vanaf het het jaar
waarin de samenwerking is beëindigd. Na deze periode van 5 jaar worden alle gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
EFM Voeding en Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EFM Voeding en Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EFM Voeding en Advies en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@efmvoedingenadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u
is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EFM Voeding
en Advies reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EFM Voeding en Advies
wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EFM Voeding en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met EFM Voeding en Advies via info@efmvoedingenadvies.nl
Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om zo het gebruik van van de website te kunnen analyseren. De door de cookies
gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van
Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website
wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere
verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort.
Alleen in de buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de
Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal
Google

deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de
activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het
gebruik van de website en internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser
overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan
van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u
er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief
uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te
downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een
“opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als
u deze website bezoekt. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code
“gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP
masking) te garanderen.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de
voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.